menu close


Elmontex

O firmě

V souvislosti se zavedením integrovaného systému vyhlašuje ELMONTEX a.s. následující

Ke stažení (PDF)

Integrovanou politiku

Stabilita procesů

 • Stabilitu úrovně našich poskytovaných služeb zabezpečíme důsledným dodržováním platné legislativy, metodických postupů a doporučení příslušných orgánů státní správy tak, aby byl minimalizován vznik neshodných procesů.
 • Definováním jasného rozhraní procesů stanovíme zcela jasně odpovědnosti a pravomoc jednotlivých pracovníků.
 • Budeme efektivně plánovat a zajišťovat potřebné zdroje pro realizaci každého procesu.

Spokojenost zákazníků

 • Budeme analyzovat potřeby a očekávání našich zákazníků a k tomu přijímat příslušná opatření ke splnění jejich požadavků.
 • Budeme pravidelně hodnotit spokojenost zákazníka.
 • Budeme pravidelně aktualizovat webové stránky společnosti.
 • Zkrátíme dodací lhůty zefektivněním procesu montáží.
 • Zkrátíme lhůty pro záruční a pozáruční opravy.
 • Budeme pravidelně aktualizovat webové stránky společnosti.

Rozvoj vlastních pracovníků

 • Pracovníkům budeme vytvářet přívětivé pracovní prostředí tím, že:
 • Budeme zvyšovat kvalifikaci pracovníků prostřednictvím vybraných kurzů a školení.
 • Budeme podporovat jazykové vzdělávání u vedoucích pracovníků jednotlivých úseků společnosti.
 • Maximálně využíváme všechny schopnosti a podněty každého pracovníka při rozvoji řízení procesů.
 • Od pracovníků očekáváme nejen maximální respektování metodiky práce a ochranu životního prostředí, ale i zapojení do neustálého zlepšování kvality.
 • Vybavíme každého pracovníka potřebnými nástroji pro jeho činnost.

Zlepšování integrovaného systému

 • Normy systémů řízení je pro nás základem systémové práce a jejich plnění pro nás představuje standardní úroveň.
 • Na základě definování strategických záměrů společnosti budeme u pracovníků zvyšovat jejich vnímání jednotlivých činností společnosti jako vzájemně na sebe působící procesy.
 • Včasným přijímáním preventivních opatření zajistíme zlepšování efektivity všech procesů včetně QMS.
 • Pro zvyšování účinnosti QMS budeme analyzovat údaje a informace a uplatňovat týmovou práci.

Spolupráce s dodavateli

 • Společnost minimalizuje riziko závislosti na dodavatelích navazováním obchodních vztahů s alternativními dodavateli tak, aby případný výpadek kteréhokoli dodavatele neovlivnil obchodní plány společnosti a tím nepoškodil i zájmy zákazníka.
 • Prosazujeme jasnou a otevřenou komunikaci s dodavateli.
 • Vedení společnosti má zavedený vlastní systém monitorování a hodnocení způsobilosti dodavatelů.

Závazek vedení

Vedení společnosti se zavazuje k:

 • Plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, 
 • Zavedení, udržení a rozvoji efektivního IMS a jeho pravidelnému hodnocení.
 • Poskytování přiměřených zdrojů pro rozvoj IMS a pro zabezpečení poskytovaných služeb jak v oblasti projekce a montáží elektrorozvodných zařízení, tak i v oblasti leteckých prací v nejvyšší možné kvalitě.
 • Vytvoření podmínek pro průběžné sledování a vyhodnocování veškeré projekce, montážní činnosti a provozu letadel. Včasným přijetím preventivních opatření bude předcházet vzniku neshodných procesů.
 • Motivaci a systematickému zvyšování odborných znalostí pracovníků pří řízení integrovaného systému.

Koncepce ochrany životního prostředí ELMONTEX a.s. spočívá na těchto zásadách:

 • Dodržujeme platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí a plníme i další doporučení orgánů státní správy v této oblasti.
 • Pravidelně vyhodnocujeme plnění našich závazků a cílů v oblasti ochrany životního prostředí, informujeme veřejnost a ostatní zainteresované strany o výsledcích naší péče o životní prostředí.
 • Při našich aktivitách v oblasti jak projekce a montáží elektrorozvodných zařízení, tak i při provozu našich letadel pro letecké práce vyhledáváme a uvádíme do praxe vhodné technologie a postupy s cílem předcházet nebo trvale snižovat znečištění životního prostředí.
 • Při rozvoji našeho letadlového parku zohledňujeme emise, hlučnost letadel a spotřebu paliva.
 • Efektivně využíváme výkonnostní charakteristiky našich letadel a ostatní techniky a provádíme vyhodnocování provozu z hlediska jeho vlivu na životní prostředí.
 • Soustavně usilujeme o snižování přímých i nepřímých vlivů na životní prostředí v důsledku našich aktivit.
 • Spolupracujeme s našimi dodavateli a dalšími partnery na omezování našeho vlivu na životní prostředí.
 • Budeme zlepšovat zavedený systém environmentálního managementu společnosti.
 • Při strategických rozhodnutích vždy posuzujeme jejich možný vliv na životní prostředí, aplikujeme princip prevence a předcházení znečišťování životního prostředí.

Odpady

 • Nakládání s odpady vznikajícími při činnosti společnosti probíhá v souladu s platnou legislativou, což potvrzují i výsledky kontrol příslušných orgánů státní správy.
 • Produkce jednotlivých druhů odpadů je sledována s cílem snižovat objem odpadu, zejména nebezpečného.
 • Věnujeme velkou pozornost separaci odpadů určeného k recyklaci před jejich likvidací na skládkách.

Snižování hluku v leteckém provozu

 • Hluková zátěž civilního letectví se týká především středních a velkých dopravních letadel. Lety nad hlukově citlivými místy a v noci jsou regulovány provozními omezeními a zákazy, které jsou publikovány v Letecké informační příručce.
 • I pro naše malá letedla máme zatím nepovinné hlukové certifikáty vydané Úřadem pro civilní letectví.
 • Postupy pro snižování hluku jsou voleny tak, aby byla chráněna hlukově citlivá místa při současném zajištění bezpečnosti letu.

© 2008, 2022 Elmontex a.s. - elmontex@elmontex.cz
Realizace webu: MWSolutions